GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOUTĚŽE BYZNYSOVÁNÍ.

1) SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je soutěž Byznysování, soutěž ve tvorbě vlastní fiktivní firmy mezi žáky 2. stupňů ZŠ a studentů středních škol (dále jen „Byznysování“).

Osobním údajem je jakákoli informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určitý nebo určitelný, pokud lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě uvedených údajů k potřebám organizátorů soutěže a k zajištění hladkého průběhu soutěže.

Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují a která je účastníkem nebo dobrovolníkem Byznysování.

2) ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Byznysování zpracovává osobní údaje či autorské práce v následujícím rozsahu: a) identifikační údaje: jméno, příjmení b) kontaktní údaje: kraj, ze kterého soutěžící/dobrovolník pochází, kategorie, které se účastník soutěže Byznysování účastní, e-mailová adresa, telefonní číslo, kontaktní údaje na školu, ze které daný účastník pochází, počet členů týmu, název projektu či firmy (dále jen „osobní údaje“), za c) prezentace či jiný výstup práce soutěžícího v soutěži Byznysování a za d) Byznysování může na svých akcích fotit soutěžící a porotce a kompletně všechny zúčastněné osoby, které souhlasí s těmito Zásadami. Souhlas udělí svým podpisem do prezenční listiny dané akce.

Kromě shora uvedených osobních údajů Byznysování zaznamenává a uchovává tzv. behavioriální údaje týkající se příznivců, kterými jsou zejména účastníci a dobrovolníci při aktivitách Byznysování a otevírání e-mailů zasílaných Byznysováním.

Byznysování může všechny tyto údaje dále propojovat s oprávněně zveřejněnými osobními údaji uvedenými o subjektu údajů ve veřejně přístupných zdrojích.

3) SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Byznysování provádí zpracování osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).

O poskytnutí osobních údajů může být příznivce požádán při prvním dobrovolném aktivním kontaktu s Byznysováním, zejména v případě vyplňování online i offline formulářů. Online formou to může být prostřednictvím emailových zpráv, SMS zpráv či zpráv na sociálních sítích, a to jakýchkoli.

Byznysování výhradně samo zpracovává osobní údaje a jiná data účastníků/dobrovolníků. Pouze na základě smlouvy a dle zákonných podmínek mohou být osobní údaje a jiná data týkající se účastníků/dobrovolníků předány ke zpracování jinému správci.

4) ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje a jiná data ve shora uvedeném rozsahu mohou být Byznysováním zpracovány za účelem následné komunikace s daným účastníkem/dobrovolníkem prostřednictvím emailu, telefonického hovoru nebo zasíláním SMS v následujících záležitostech Byznysování:

  • informování o změnách, aktivitách i novinkách Byznysování,
  • komunikace související se statusem účastníka/dobrovolníka, zejména potvrzení o přijetí daru, aktualizace kontaktních údajů atd.,
  • zasílání newsletteru, informování o pravidelných urgentních apelech a jiných vhodných příležitostech pro zapojení účastníka/dobrovolníka,
  • zasílání žádostí o pomoc a podporu Byznysování, dobrovolnictví v místních skupinách, finanční podpora a jiné.

5) SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas se zpracováním osobních údajů podle těchto Zásad uděluje účastník/dobrovolník Byznysování jako správci osobních údajů při prvním kontaktu s Byznysováním podle čl. IV těchto Zásad, či při různých akcích pořádaných Byznysováním, např. při finále soutěže při podepisování prezenční listiny.

6) DOBA UDĚLENÍ SOUHLASU

Účastník/dobrovolník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou, resp. do doby, než účastník/dobrovolník souhlas odvolá. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv prostřednictvím standardních komunikačních kanálů odvolat. Po odvolání souhlasu Byznysování zajistí, aby veškeré údaje subjektu údajů byly z databáze zlikvidovány a nebyly nadále zpracovávány. Údaje související s dary poskytnutými Byznysování před odvoláním souhlasu vymazány nebudou.

7) PŘÍSTUP SUBJEKTU ÚDAJŮ K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Příznivce má od okamžiku zařazení do Databáze Byznysování právo kdykoliv požádat Byznysování o informaci o zpracování svých osobních údajů. V takovém případě Byznysování poskytne příznivci informace v rozsahu stanoveném ZOOÚ.

8) VYUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ O NÁVŠTĚVNÍKOVI STRÁNEK BYZNYSOVÁNÍ

Internetové stránky Byznysování mohou obsahovat odkazy na různé internetové stránky, zejména na sociální sítě jako jsou Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, Google+, Youtube, apod. Tyto odkazy nejsou součástí internetových stránek Byznysování, ale internetových stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující činnost subjektu údajů na internetu. Cookies třetích osob se řídí zásadami ochrany osobních těchto třetích osob. Cookies lze zablokovat v nastavení daného internetového prohlížeče.

Internetové stránky Byznysování mohou shromažďovat technické údaje o požadavku subjektu na získání obsahu ze serveru v rozsahu IP adresa, čas požadavku, typ prohlížeče a operační systém.

Stránkami Byznysování je myšlen jakýkoliv obsah, který je získán z obsahu přístupného na doménách, které vlastní Byznysování.

9) FINÁLE SOUTĚŽE

Při finále soutěže má Byznysování právo dle bodu 2d) nakládat s uvedenými údaji. Svým podpisem do prezenční listiny účastník, porotce, novinář či dobrovolník/organizátor Byznysování souhlasí s těmito Zásadami a souhlasí s uveřejňováním fotografií pořízených na finále soutěže Byznysování na soc. sítích, webu, výročních zprávách a dalších. Zároveň svým podpisem do prezenční listiny daná osoba uvádí, že se akce koná na vlastní zodpovědnost. Osoba podepsaná v prezenční listině bere na vědomí aktuální opatření Ministerstva zdravotnictví či vlády České republiky a řídí se jimi. Osoba, která nesplní požadavky dvou zmíněných subjektů se nemůže účastnit finále soutěže Byznysování. Pokud se u osoby, která se zúčastnila finále soutěže Byznysování prokáže 7 dní po finále přítomnost viru SARS-CoV-2, tuto informace neprodleně nahlásí organizátorům akce přes email.

10) KONTAKT

V případě dotazů či připomínek týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů lze kontaktovat Byznysování na kontaktech uvedených na https://byznysovani.cz/kontakt/